Privacyverklaring

ALGEMEEN
“vzw team83 – Ros Beiaardrunners” (hierna vermeld als : team83) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.
team83 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit houdt in dat:
– wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze werden verstrekt (zie verder);
– de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van gegevens;
– wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van je gegevens;
– wij geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

team 83 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring vragen hebt, dan kun je contact opnemen via:

Voorzitter van team83 : Patrick De Smet
9200 Dendermonde, Veldschansstraat 3
e-mail : desmetpatrick@skynet.be

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Je persoonsgegevens worden verwerkt in functie van volgende doeleinden en rechtsgronden:
– opdat je als lid kunt deelnemen aan de activiteiten van team83 (uitvoering overeenkomst)
– het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, info… (gerechtvaardigd belang)
– het verkrijgen van subsidies van overheden (wettelijke verplichting)
– aangifte van ongevallen (wettelijke verplichting)
– promotie van team83 en communicatie van activiteiten via sociale media (website, facebook) (gerechtvaardigd belang)

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?
We kunnen volgende gegevens van je vragen, bewaren, verwerken voor hogervermelde doelstellingen:
– Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon (ouders), e-mail (ouders), geslacht, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer van een vertrouwenspersoon;
– rijksregisternummer: enkel indien daartoe een wettelijke verplichting is.
– beeldmateriaal: sfeer- en gerichte foto’s en filmpjes van activiteiten

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?
De gegevens worden afhankelijk van het doel, verwerkt door:
– de bestuurders van de vereniging
– de webmaster

VERSTREKKING AAN DERDEN
Je gegevens kunnen aan een derde partij verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden:
– overheid
– verzekeraar
– Stichting Roparun (NL)

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met andere derden, indien je ons daarvoor een uitdrukkelijke toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden.

PUBLIEKE GEGEVENS
Volgende gegevens kunnen gepubliceerd worden op de facebookpagina van team83, op onze website of in de pers:
– sfeerfoto’s van activiteiten
– gerichte foto’s van activiteiten
Leden of ouders / voogden die niet akkoord gaan met de publicatie van gerichte foto’s, dienen ons te contacteren.

MINDERJARIGEN
Aansluiting van een minderjarige door een ouder of voogd, houdt in dat hij / zij zich akkoord verklaart met gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

BEWAARTERMIJN
team83 houdt de gegevens niet langer bij dan nodig voor het doel waarvoor ze werden verstrekt. team83 houdt in geen geval de gegevens langer bij dan 10 jaar.  Rijksregisternummers worden na verstrekking aan derden in het kader van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, onmiddellijk verwijderd.

Gegevens over deelname aan voorbije edities van Roparun worden onbeperkt bijgehouden.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
– Alle personen die namens team83 van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via de voorzitter, zoals hierboven vermeld, kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.  Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
team83 kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 13/09/2018.