Wafel- en truffelverkoop 2019

Onze traditionele wafel- en truffelverkoop begint! De opbrengst gaat naar Roparun en de steun aan kankergerelateerde projecten!
We verkopen het zelfde assortiment zoals vorig jaar :
– vanillewafels – chocoladewafels – suikerwafels : individueel verpakt in doos van 700 gram.
– carré-confituurkes – niet individueel verpakt in doos van 700 gram.
– schilfertruffels (melkchocolade) in doosje van 250 gram.
Alles opnieuw aan 6 euro/doos.
Te koop bij alle teamleden. Of stuur ons gerust een berichtje of een mailtje (team83rosbeiaardrunners@hotmail.com).
Dus koop dit lekkers voor jezelf, je partner, je kinderen, je vrienden, je familie, je buren,… en steun het goede doel!

Spaghettizwier 2019

een welgemeende DANKJEWEL… !!!

De groentemand die gisteren op ons spaghettifestijn te winnen was woog 22,788 kilogram.
Mevrouw Nicole De Loose-Stevens uit Dendermonde deed de beste gok met 22,790 kilogram.
We wensen haar alvast proficiat en ‘smakelijk eten’ met zoveel gezond lekkers!
Hierbij wensen we tevens Luc en Ann Vranken te bedanken als sponsor van deze lekkere prijs!

   

   

   

   

   

   

   

   

Opening nieuwe palliatieve eenheid ‘de Haven’ in AZ Sint-Blasius

Op 14 februari waren we, samen met verschillende Roparun-teams uit de wijde regio Dendermonde, aanwezig op de officiële opening van ‘de Haven’, de nieuwe palliatieve afdeling van het AZ Sint-Blasius. We mochten er kennismaken met de nieuwe en – het mag gezegd – schitterende afdeling alsook met het enthousiast en warm team van ziekenhuismedewerkers en vrijwilligers.
Mooie en warme woorden van zowel de ziekenhuisdirectie, de Dendermondse burgemeester en de Roparun-vertegenwoordiger gaven alle aanwezige Roparunners een extra boost en om er dit jaar weer voluit tegenaan te gaan.
Blij dat we er ook Alexandra Tempelaars van Roparun Antwerp by Night persoonlijk mochten ontmoeten. Zij probeert dit jaar opnieuw om in Antwerpen de Roparun-doortocht niet onopgemerkt te laten passeren. Hopelijk kan ze in Antwerpen op de broodnodige steun en hulp rekenen.
Een groepsfoto van de aanwezige Roparun-teams mocht op het einde niet ontbreken (jammer genoeg waren de vertegenwoordigers van de Dendermondse Straatlopers toen niet meer aanwezig).
Dankbaar en trots dat we als Roparunner ons steentje kunnen bijdragen want… ‘daar lopen we toch voor…’

   
   
   
   
   
   
   
   

Driekoningen zingen voor Roparun

Driekoningen zingen… wie heeft het niet gedaan om een centje of een snoepje te verdienen…
Deze jonge ‘Drie Koningen’ zijn op ronde geweest en hebben uit volle borst gezongen.
Maar… hun mooie opbrengst van 74,59 euro zijn ze bij ons komen afgeven om zo hun steentje bij te dragen voor het goede doel en Roparun te steunen!
Een prachtig gebaar van deze 3 kanjers! Hier worden we toch even stil van en zeggen ontroerd DANKJEWEL!!!

   

Spaghettizwier 2019

Het nieuwe jaar is pas begonnen en onze voorbereidingen voor Roparun editie 2019 zijn volop bezig.
Graag nodigen wij iedereen uit op ons jaarlijks spaghettifestijn waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor Roparun en ondersteuning van kankergerelateerde projecten.
Noteer zaterdag 23 februari alvast in jullie agenda!
IEDEREEN HARTELIJK WELKOM!!!

terugblikclip Stichting Roparun…

In 2019 staan wij in elk geval weer aan de start! Onze 11de Roparun-deelname reeds!
En editie 2019 wordt bijzonder want er start nog een tweede Dendermonds team! Super toch!
We wensen alle teams en in het bijzonder de Dendermondse Straatlopers alvast heel veel succes! Laten we er samen iets bijzonder van maken!
Daar lopen we toch voor…!

Beste wensen voor 2019 !

Kersthappening Lutterzele

Op 22 december 2018 vanaf 16.00 uur zijn we aanwezig op de kerstmarkt te Lutterzele. We verkopen er oesters met aangepaste drank(en), mogelijks ook nog ander lekkers.
Iedereen van harte welkom ter ondersteuning van ons team en Roparun!

Privacyverklaring

Privacyverklaring

ALGEMEEN
“vzw team 83 – Ros Beiaardrunners” (hierna vermeld als : team 83) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.
team 83 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit houdt in dat:
– wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze werden verstrekt (zie verder);
– de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van gegevens;
– wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van je gegevens;
– wij geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

team 83 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring vragen hebt, dan kun je contact opnemen via:

Voorzitter van team 83 : Patrick De Smet
9200 Dendermonde, Veldschansstraat 3
e-mail : desmetpatrick@skynet.be

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Je persoonsgegevens worden verwerkt in functie van volgende doeleinden en rechtsgronden:
– opdat je als lid kunt deelnemen aan de activiteiten van team 83 (uitvoering overeenkomst)
– het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, info… (gerechtvaardigd belang)
– het verkrijgen van subsidies van overheden (wettelijke verplichting)
– aangifte van ongevallen (wettelijke verplichting)
– promotie van team 83 en communicatie van activiteiten via sociale media (website, facebook) (gerechtvaardigd belang)

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?
We kunnen volgende gegevens van je vragen, bewaren, verwerken voor hogervermelde doelstellingen:
– Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon (ouders), e-mail (ouders), geslacht, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer van een vertrouwenspersoon;
– rijksregisternummer: enkel indien daartoe een wettelijke verplichting is.
– beeldmateriaal: sfeer- en gerichte foto’s en filmpjes van activiteiten

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?
De gegevens worden afhankelijk van het doel, verwerkt door:
– de bestuurders van de vereniging
– de webmaster

VERSTREKKING AAN DERDEN
Je gegevens kunnen aan een derde partij verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden:
– overheid
– verzekeraar
– Stichting Roparun (NL)

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met andere derden, indien je ons daarvoor een uitdrukkelijke toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden.

PUBLIEKE GEGEVENS
Volgende gegevens kunnen gepubliceerd worden op de facebookpagina van team 83, op onze website of in de pers:
– sfeerfoto’s van activiteiten
– gerichte foto’s van activiteiten
Leden of ouders / voogden die niet akkoord gaan met de publicatie van gerichte foto’s, dienen ons te contacteren.

MINDERJARIGEN
Aansluiting van een minderjarige door een ouder of voogd, houdt in dat hij / zij zich akkoord verklaart met gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

BEWAARTERMIJN
team 83 houdt de gegevens niet langer bij dan nodig voor het doel waarvoor ze werden verstrekt. team 83 houdt in geen geval de gegevens langer bij dan 10 jaar.  Rijksregisternummers worden na verstrekking aan derden in het kader van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, onmiddellijk verwijderd.

Gegevens over deelname aan voorbije edities van Roparun worden onbeperkt bijgehouden.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
– Alle personen die namens team 83 van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via de voorzitter, zoals hierboven vermeld, kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.  Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
team 83 kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 13/09/2018.