Beste wensen voor 2019 !

Kersthappening Lutterzele

Op 22 december 2018 vanaf 16.00 uur zijn we aanwezig op de kerstmarkt te Lutterzele. We verkopen er oesters met aangepaste drank(en), mogelijks ook nog ander lekkers.
Iedereen van harte welkom ter ondersteuning van ons team en Roparun!

Privacyverklaring

Privacyverklaring

ALGEMEEN
“vzw team 83 – Ros Beiaardrunners” (hierna vermeld als : team 83) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.
team 83 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit houdt in dat:
– wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze werden verstrekt (zie verder);
– de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van gegevens;
– wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van je gegevens;
– wij geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

team 83 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring vragen hebt, dan kun je contact opnemen via:

Voorzitter van team 83 : Patrick De Smet
9200 Dendermonde, Veldschansstraat 3
e-mail : desmetpatrick@skynet.be

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Je persoonsgegevens worden verwerkt in functie van volgende doeleinden en rechtsgronden:
– opdat je als lid kunt deelnemen aan de activiteiten van team 83 (uitvoering overeenkomst)
– het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, info… (gerechtvaardigd belang)
– het verkrijgen van subsidies van overheden (wettelijke verplichting)
– aangifte van ongevallen (wettelijke verplichting)
– promotie van team 83 en communicatie van activiteiten via sociale media (website, facebook) (gerechtvaardigd belang)

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?
We kunnen volgende gegevens van je vragen, bewaren, verwerken voor hogervermelde doelstellingen:
– Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon (ouders), e-mail (ouders), geslacht, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer van een vertrouwenspersoon;
– rijksregisternummer: enkel indien daartoe een wettelijke verplichting is.
– beeldmateriaal: sfeer- en gerichte foto’s en filmpjes van activiteiten

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?
De gegevens worden afhankelijk van het doel, verwerkt door:
– de bestuurders van de vereniging
– de webmaster

VERSTREKKING AAN DERDEN
Je gegevens kunnen aan een derde partij verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden:
– overheid
– verzekeraar
– Stichting Roparun (NL)

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met andere derden, indien je ons daarvoor een uitdrukkelijke toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden.

PUBLIEKE GEGEVENS
Volgende gegevens kunnen gepubliceerd worden op de facebookpagina van team 83, op onze website of in de pers:
– sfeerfoto’s van activiteiten
– gerichte foto’s van activiteiten
Leden of ouders / voogden die niet akkoord gaan met de publicatie van gerichte foto’s, dienen ons te contacteren.

MINDERJARIGEN
Aansluiting van een minderjarige door een ouder of voogd, houdt in dat hij / zij zich akkoord verklaart met gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

BEWAARTERMIJN
team 83 houdt de gegevens niet langer bij dan nodig voor het doel waarvoor ze werden verstrekt. team 83 houdt in geen geval de gegevens langer bij dan 10 jaar.  Rijksregisternummers worden na verstrekking aan derden in het kader van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, onmiddellijk verwijderd.

Gegevens over deelname aan voorbije edities van Roparun worden onbeperkt bijgehouden.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
– Alle personen die namens team 83 van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via de voorzitter, zoals hierboven vermeld, kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.  Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
team 83 kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 13/09/2018.

Centen voor Roparun en andere goede doelen…

Onze teamrekening is wat lichter geworden…
onze penningmeester heeft cheques mogen uitschrijven…
we hebben heel wat centen kunnen overmaken aan Stichting Roparun en hebben tevens een aantal projecten kunnen steunen, namelijk Ambulance Wens België, Kinderkankerfonds, Cliniclowns, Palliatieve thuiszorg Aalst-Dendermonde-Ninove… 😉
In 2019 steunen we eveneens nog het Olivia Fund tijdens de benefietrun ‘Hoop voor Matthias’…
Blij dat we kunnen en mogen geven…

cheque Roparun   cheque Ambulance Wens

cheque palliatieve thuiszorg   cheque Cliniclowns

cheque Kinderkankerfonds   cheque Hoop voor Matthias

Stichting Roparun steunt ziekenhuis AZ Sint-Blasius Dendermonde

breaking news!!!

Stichting Roparun geeft financiële steun aan ziekenhuis AZ Sint-Blasius Dendermonde
(bron : https://www.roparun.nl/nl/doelen/gesteunde-doelen/)

Deze steun komt er dankzij iedereen die ons team én ALLE Belgische Roparun-teams steunt en een warm hart toedraagt!

DANKJEWEL IEDEREEN!

steun Roparun AZ SintBlasius

Stichting Roparun steunt Belgische doelen/projecten…

Roparun 2018 zit er al even op…
In Roparunjaar 2018 kunnen onder andere de volgende Belgische doelen reeds op steun rekenen:
Stichting Ambulance Wens België : Bijdrage van EUR 110.000 voor een nieuwe ambulance
OCMW Zele : Bijdrage van EUR 3.700 voor de avondlezing-netwerkontmoeting “Angst voor herval”
Universitair Ziekenhuis Gent/Care4AYA : Bijdrage van EUR 30.000 voor ontwikkeling van een platform en mobiele app
UZ Leuven/Campus Gasthuisberg : Bijdrage van EUR 5.000 voor vier ontmoetingsmomenten voor lotgenoten
AZ Groeninge / Palliatieve eenheid Ten Oever : Bijdrage van EUR 84.000 voor tien bedden en anti decubitusmatrassen
(bron : https://www.roparun.nl/nl/doelen/gesteunde-doelen/)

 

Roparun 2019 wordt reeds voorbereid…
Stichting Roparun maakt periodiek de doelen bekend die zij in 2018 en 2019 (zullen) steunen.
Volgende doelen/projecten in België worden vermeld :
AZ Jan Palfijn Gent : Bijdrage van EUR 28.000 voor het vervangen van de inventaris van de palliatieve eenheid
AZ Turnhout vzw : Bijdrage van EUR 28.000 voor nieuwe bedden en matrassen voor de palliatieve eenheid
Zorghuis De Dijlevallei Boortmeerbeek : Bijdrage van EUR 30.000 voor de inrichting van zorghuis De Dijlevallei
(bron : https://www.roparun.nl/nl/doelen/gesteunde-doelen/)

Mogelijks volgen er nog doelen…

Alle Belgische Roparunteams zetten zich hier voor in!

DAAR LOPEN WE TOCH VOOR…

2de natuurwandeling en -jogging

De weergoden waren ons niet echt gunstig gezind… Regen en wind, maar gelukkig ook heel af en toe een beetje zon, waren de ingrediënten van een sportieve dag.
Een kleine 100 deelnemers lieten zich echter niet afschrikken en kwamen het goede doel steunen door te wandelen, te lopen, een lekkere pannenkoek of braadworst te eten, een frisse pint of glas wijn of water of… te drinken. Dankjewel iedereen!

42424712_717753651903983_3193932685705740288_n   42369603_717753511903997_5599775512961482752_n

42397017_717776895234992_7106555632169254912_n   42326729_717783771900971_8651093736589099008_n

42315404_717783778567637_5860708094887067648_n   42443891_717784755234206_6896732387971956736_n

42361278_717784678567547_3650670193841012736_n   42443908_717784635234218_7637179660266110976_n

42331114_717801801899168_269702488532189184_n   42448697_717784691900879_6530749084989390848_n

42344867_717784745234207_1184317719835574272_n   42394648_717790441900304_7821329531293138944_n

42442883_717790425233639_7396016963127869440_n   42361310_717790448566970_1422462523843543040_n

42386854_717864491892899_8860266155802099712_n

Onze 2de natuurwandeling en -jogging komt er aan…

 

 

affiche 2de natuurwandeling

Onze 2de natuurwandeling komt er aan…
Naast wandelen en/of joggen is er ook mogelijkheid om een warme pannenkoek of BBQ-worst te eten, een frisse pint of lekker glas wijn te drinken…

 

Bloemen met oesters en wijn… bis

Tijdens het bloemencorso te Sint-Gillis-Dendermonde kregen we veel enthousiaste bezoekers over de vloer om er te proeven van oesters en wijn.
Iedereen van harte bedankt om langs te komen en ons te steunen. De opbrengst gaat volledig naar Roparun.

40779116_708378612841487_6573799685385879552_o     41040136_708378772841471_6629396997650513920_n

40758215_708378846174797_7307329268604731392_n 40752509_708378699508145_7686327031163781120_n

Bloemen met oesters en wijn…

 

 

Tijdens bloemencorso Sint-Gillis-Dendermonde zullen we aanwezig zijn en er oesters en wijn serveren. Iedereen welkom!

bloemencorso 2018